Hovedside » Arkiv » Nyere Ibsen-publikasjoner » Ibsen-publikasjoner i 2007

Ibsen-publikasjoner i 2007

Hans Herlof Grelland, Tausheten og øyeblikket. Kierkegaard - Ibsen - Munch

Høyskoleforlaget, Kristiansand 2007, pris NOK 329,-

Boken handler om Søren Kierkegaard, Henrik Ibsen og Edvard Munch, tre nordiske navn som har sin plass i verdens filosofi- og kunsthistorie. Både Ibsen og Munch leste Kierkegaard og arbeidet med kierkegaardske temaer. Boken består av tre deler som hver er delt opp i flere kapitler. Første del gir en introduksjon til Søren Kierkegaards filosofi, med spesiell vekt på temaene tausheten, øyeblikket, angsten og problemet om å være eller ikke ville være seg selv. Disse temaene hører sammen og definerer en linje i Kierkegaards forfatterskap, og de gir en passende bakgrunn for å forstå Ibsens og Munchs lesning av ham. Annen del omhandler Henrik Ibsens forhold til Kierkegaard og kierkegaardske temaers rolle i Ibsens diktning. Tredje del tar opp Edvard Munchs forhold til Kierkegaard og hans behandling av kierkegaardske temaer i bilder og i tekster. Boken vil vise hvordan Kierkegaards filosofi blir tolket og formidlet av de to kunstnerne, og hvordan disse kan forstås bedre og oppleves rikere når man forstår deres filosofiske utgangspunkt.

˜*˜

Ibsen og orientalisme

Temanummer av Agora. Journal for metafysisk spekulasjon, nr. 4, 2007

Innhold:

 • Gisle Selnes: Ibsens orientalisme. En hegeliansk historie
 • Kristin Gjesdal: Ibsen om Hegel, kulturelt besserwisseri og den store kunstens begynnelse
 • Kari Jegerstedt: Anitras etterliv. "Ibsens kvinner" i en postkolonial kontekst
 • Frode Helland: Ibsen mellom Orient og Oksident

 

˜*˜

En internasjonal Ibsen

Henk van der Liet & Suze van der Poll (red.), Scandinavisch Instituut, Universiteit van Amsterdam, 2007

Innhold:

 • Atle Kittang: Art and Life in Ibsen
 • Frode Helland: Ibsen og det politiske: Gengangere
 • Lisbeth Pettersen Wærp: Lesninger og feillesninger i/av Ibsen
 • Roland Lysell: Ibsenreception i Sverige: exemplet Brand
 • Roger Holmström: Ibsen i finländskt trippelfokus
 • Egil Törnqvist: Drama Analysis via Translation: the Case of Ibsen
 • Rob van der Zalm: Ibsen in the Netherlands 1880-2006. Trends and two contemporary Noras

 

˜*˜

The Living Ibsen

Proceedings - The 11th International Ibsen Conference, 21 - 27 August 2006. Edited by Frode Helland, Kaja S. Mollerin, Jon Nygaard, Astrid Sæther. Acta Ibseniana V-2007. Centre for Ibsen Studies, University of Oslo, 2007

The articles in this book were originally held as papers at the XI International Ibsen Conference in Oslo, August 2006. The theme of the conference was "The Living Ibsen". This theme gave rise to a great variety of papers discussing topics and problems within Ibsen studies from a diverse range of academic disciplines.
Covering not only theatrical, textual, audible and visual aspects of the plays, but also political, cultural and ideological aspects of the living Ibsen, in text and performance, the articles demonstrate the wide range of issues and methodologies which is characteristic of contemporary Ibsen studies around the world.

˜*˜

Chengzhou He (ed.), Ibsen and Modern China

North-West Passage. Yearly Review of the Centre for Northern Performing Arts Studies, n. 4/2007, University of Turin.

Contents:

Cover: Ibsen and Modern China
 • Asbjørn Aarseth: Staging the Strong Individual
 • Chengzhou He: Woman and Decadence: Hedda GablerRevisited
 • Astrid Sæther: On Suzannah Ibsen: the Dramatist´s Wife
 • Wang Ning: New Productions of Ibsen´s Plays in China Today
 • Jon Nygaard: "The State is the Curse of the Individual". A Discussion of Ibsen´s Concepts of ´State´, ´Nation´, ´Liberty´ and ´Individual´
 • Yunhee Bai: Enlightenment and Gender Issues: Chinese Noras in the 1920s
 • Knut Brynhildsvoll: Expressions of Individualism in Ibsen´s Drama
 • Xuelian Chen, Chengzhou He: Deserted Man: Fall of Masculinity in A Doll´s House
 • Roberto Alonge: Ibsen and Globalization
 • Franco Perrelli: Eleonora Duse´s Idealistic Ibsen
 • Giuliano D´Amico: Italians do it better? Four Nordic Reviews of Early Ibsen Performances in Italy
 • Aimin Chen: Ibsen´s Nora and Chinese Women´s Emancipation
 • Stig A. Eriksson, Kari Mjaaland Heggstad: Unlocking Ibsen to Young People
 • Shuying Fan: Dying as an Ultimate Experience: On the Romantic Suicide of Hedda Gabler
 • Jian Sun: Ibsen´s "Madness"
 • Xiaoping Lv: Ibsen and the Political Pragmatism of Modern Chinese Drama
 • Silvio Alovisio: Another Hedda. Pastrone Interprets Ibsen: Hedda Gabler. A Cinematographic Fragment of 1920
 • Massimo Ciaravolo: John Gabriel Borkman and the Modern Homo faber. A Reading of the Play as Seen through Massimo Castri´s Second Staging

 

˜*˜

Ibsen Studies, Volume 7, Number 1 / 2007

Taylor & Francis 2007

Contents:

 • Mark Sandberg: The Architecture of Forgetting
 • Jørgen Dines Johansen: Exchange in A Doll´s House and in The Lady from the Sea- Barter, Gift, and Sacrifice
 • Joan Templeton: Advocacy and Ambivalence in Ibsen´s Drama
 • Erika Fischer-Lichte: Ibsen´s Ghosts- A Play for All Theatre Concepts?
 • Maria Shevtsova: Robert Wilson Directs When We Dead Awaken, The Lady from the Sea and Peer Gynt
 • Kamaluddin Nilu: Contemporary Political Relevance of Ibsen´s Brand- the Case of Islamic Fundamentalism
 • Review: Eivind Tjønneland on Kjetil Jakobsen´s Kritikk av den rene autonomi: Ibsen, verden og de norske intellektuelle

 

˜*˜

Ivo de Figueiredo, Henrik Ibsen. Masken

H. Aschehoug & Co, Oslo 2007.

Ivo de Figueiredo, Henrik Ibsen - masken

I "Henrik Ibsen. Masken" følger vi Ibsen fra han forlater Roma i 1868 til hans død i Kristiania i 1906. Mens "Henrik Ibsen. Mennesket" tok for seg dikteren fra hans nasjonale til hans skandinaviske gjennombrudd, står nå Europa - og verden - for tur.
Grundigere enn noen gang tidligere blir Ibsen og hans verk plassert i samtidens sosiale, politiske og kulturelle kontekst. Figueiredo har foretatt en bred gjennomgang av kjente og ukjente kilder, gammel og ny litteratur, og for første gang blir Ibsens år i Tyskland nøyere undersøkt. Også denne boken er preget av den gode fortellingen. Vi får en nyskapende analyse av Ibsens «aristokratiske individualisme» - hans syn på individ, samfunn, diktning og sin egen dikterrolle. De store linjene i forfatterskapet og mottakelsen dramaene fikk, blir gjennomgått.
Ikke minst handler boken om hvordan privatpersonen Ibsen gradvis trekker seg inn i seg selv, samtidig som han bygger opp bildet av den gåtefulle «diktersfinksen». Ved slutten av århundret står denne sfinksen igjen som et kulturelt ikon, dyrket over hele Europa, mens Ibsen selv så å si har skrumpet sammen innenfor skallet av sitt eget monument. Slik er det fascinerende forholdet mellom menneske og maske, liv og kunst i tilfellet Ibsen.

˜*˜

Henrik Ibsens skrifter 5: Episk Brand, Brand, Peer Gynt

Universitetet i Oslo / Henrik Ibsens skrifter (i kommisjon hos H. Aschehoug & Co), Oslo 2007.

Bind 5 (tekst- og kommentarbind) av Henrik Ibsens skrifter.

Bind 5 av Henrik Ibsens skrifter

 

˜*˜

Jørgen Fafner, Henrik Ibsens versdramatik

H. Aschehoug & Co i samarbeid med Henrik Ibsens skrifter, Oslo 2007.

Dette nummer av skriftserien Ibsen ad notam inneholder den første samlede fremstilling, som noensinne er skrevet, av metrikk og retorikk i Henrik Ibsens versdramatikk. Boken er skrevet av Jørgen Fafner og innledes med en generell beskrivelse av det europeiske dramaets historie, før Ibsens versdramaer ses i lys av især dansk, tysk og engelsk versdramatikk. Den unge Ibsen begynner sin diktergjerning på vers, der han veksler mellom den klassiske femfotsjamben og det nordiske folkeverset. Etterhånden må verset vike for prosaen. Skiftet fra vers til prosa er et viktig vendepunkt innenfor dramaets historie, og Ibsen bidrar i vesentlig grad til avskaffelsen av verset i den dramatiske dialog. Studien inneholder også et illustrerende riss av den videre utviklingen av dialogen innenfor Ibsens prosadramaer.

˜*˜

Live Hov, Med fuld natursandhed - Henrik Ibsen som teatermann

Forlaget Multivers ApS, Frederiksberg 2007, pris DK 288,-

Henrik Ibsens forhold til samtidens teater danner bokens innfallsvinkel. Temaet omfatter Ibsens omfattende virke i teatret, hans syn på skuespillerkunsten og hans relasjoner til individuelle skuespillere. Boken innledes med et kort kapittel om Ibsens forhold til scenekunst vs. litteratur, i egne og i andres øyne.
Et annet kapittel tar utgangspunkt i Ibsens sceneanvisninger, "tause, men talende". Sceneanvisningene betraktes her som dramatikerens "spilledirektiver" for skuespillere og instruktører, samtidig med at de analyseres som uttrykk for hans bevisste utnyttelse av teatrets virkemidler. I det siste kapitlet diskuteres konflikten mellom Ibsens ønsker om scenisk realisme, og den tidligere idealismen i teatret.
Boken er som helhet historisk anlagt, i den forstand at Ibsens egen levetid danner de tidsmessige rammene for fremstillingen. Den er dermed tenkt som et bidrag til 1800-tallets teater- og kulturhistorie, der Ibsen som teatermann spiller en hovedrolle.

˜*˜

Knut Imerslund (red.), Ibsens kvinner

Oplandske Bokforlag, 2007

I 2006 var det 100 år siden Henrik Ibsen døde. All den oppmerksomheten Ibsen fikk dette året, gjenspeiler det faktum at han er Norges mest etterspurte litterære eksportartikkel gjennom tidene og den mest spilte dramatiker i verden ved siden av Shakespeare.
Høgskolen i Hedmark markerte dette med et seminar på Hamar lørdag 23. september 2006. Artiklene i denne utgivelsen inneholder innlegg fra seminaret.
Det overordnede temaet for seminaret skulle være "Ibsens kvinner", men foredragsholderne ble stilt fritt i valg av temaer og vinkling på sine bidrag. Dette gjenspeiles i de ulike problemstillingene og tilnærmingene til stoffet i de tre artiklene.

 • Merete Morken Andersen: Det er noe som spreller i posen. Om myte, ritual og kjønn i Lille Eyolf
 • Knut Brynhildsvoll: Atskillig om ekteskap, kjønnsliv samt barn og barnløshet i Henrik Ibsens dramaer
 • Knut Imerslund: Hedda Gabler - tragisk skjønnhetsdyrker, bortskjemt overklassekvinne eller selvdestruktivt offer?˜*˜